Điều khoản sử dụng

ĐIỀU 1: TỔNG QUAN

Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung này (“Thỏa thuận”) được lập bởi các bên tham gia là Công ty Cổ phần Thế Giới Công Nghệ Phần Mềm (Gọi tắt là WORLDSOFT) và Quý khách, có hiệu lực từ ngày Quý khách sử dụng dịch vụ của WORLDSOFT. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện chung về việc Quý khách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ được mua hay sử dụng thông qua website này, và bổ sung (không thay thế) cho bất cứ điều khoản và điều kiện nào được áp dụng cho các Dịch vụ cụ thể.

Cho dù Quý khách chỉ đơn giản là duyệt hay sử dụng website này hay mua các Dịch vụ, việc sử dụng website này và việc chấp nhận ở dạng điện tử Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc Quý khách đã đọc, hiểu, xác nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này cũng như các chính sách và các thỏa thuận về sản phẩm được áp dụng kèm theo được đưa vào với mục đích tham khảo trong tài liệu này.

Những đơn hàng đăng ký trực tuyến sau khi WORLDSOFT nhận chuyển khoản và tiến hành khởi tạo dịch vụ, khách hàng cần phải bổ sung hợp đồng trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày dịch vụ được khởi tạo. Nếu khách hàng không bổ sung hợp đồng thì WORLDSOFT có quyền tạm khóa dịch vụ cho đến khi khách hàng bổ sung đầy đủ hợp đồng theo qui định hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Việc Quý khách sử dụng website này hay các Dịch vụ sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi trên đã được thực hiện đồng nghĩa với việc Quý khách chấp nhận Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối.  Nếu Quý khách không đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối thì Quý khách có thể không tiếp tục sử dụng website này hay các Dịch vụ trên website này.

ĐIỀU 2: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

” WORLDSOFT “, “Chúng tôi”, “Bên B”: Cổ phần Thế Giới Công Nghệ Phần Mềm (Gọi tắt là WORLDSOFT)

“Bạn”, “Quý khách”, “Khách hàng”, “Người sử dụng”, “Bên A”: Là người sử dụng website này hoặc là người mua và sử dụng các dịch vụ trên website này.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG (Bên A)

– Bên A có quyền vận hành quản lý và có trách nhiệm sao lưu, phục hồi dữ liệu của bên A trên server. Chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trên máy chủ, đảm bảo các thông tin này không trái với những quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA WORLDSOFT (Bên B)

– Bên B cung cấp cho Bên A các thông tin tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu) của dịch vụ sau khi Bên A đăng ký và thanh toán trong vòng 24 giờ.

– Bên B đảm bảo khắc phục trong vòng 48 giờ làm việc nếu xảy ra sự cố phần mềm, dịch vụ phát sinh do lỗi từ phía bên B.

– Bên B không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào liên quan đến dịch vụ Bên B cung cấp cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm và bồi thường nào về sự mất mát dữ liệu của Bên A.